Nadzór budowlany – kierownik budowy, inspektor nadzoru

Firma Proinwestbud zapewni państwu nadzór nad realizowanymi pracami w formie kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

Kierownik budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Inspektor nadzoru

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • reprezentowanie inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji urządzeń oraz przygotowanie    i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.