Inspektor nadzoru

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • reprezentowanie inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.