Nadzór budowlany

Firma Proinwestbud zapewni państwu nadzór nad realizowanymi w woj. śląskim (w szczególności w takich miastach jak Katowice czy Chorzów) pracami budowlanymi w formie kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Dodatkowym zabezpieczeniem interesów inwestora budowlanego jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem jest niezależny nadzór nad kierownikiem budowy oraz budowlańcami.

Kierownik budowy

Do fundamentalnych obowiązków kierownika budowy zalicza się:

  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zbieżny z projektem i pozwoleniem na budowę a także przepisami prawa,
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru dokonanych prac ulegających zakryciu albo zanikających a także zapewnienie dokonania obligowanych przepisami bądź określonych w umowie prób oraz sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych oraz kanałów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru stosownym wpisem do dziennika budowy jak również partycypowanie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego są:

  • reprezentacja inwestora przez odbywanie inspekcji zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z planem, pozwoleniem na budowę i przepisami,
  • analizowanie jakości przeprowadzanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • weryfikowanie i odbiór robót budowlanych podlegających zakryciu, udział w próbach oraz odbiorach instalacji urządzeń oraz przygotowanie i uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do eksploatacji,
  • potwierdzanie rzeczywiście przeprowadzonych robót oraz eliminacja nieprawidłowości, a ponadto, na życzenie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
  • Inspektor nadzoru ma uprawnienia do wydawania kierownikowi budowy lub robót poleceń dotyczących: eliminacji nieprawidłowości bądź zagrożeń, dokonania prób lub badań a także przedstawienia ekspertyz dotyczących odbywanych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do użytkowania w budownictwie wyrobów budowlanych a także urządzeń technicznych.
tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.