Nadzory budowlane na Śląsku

nadzory budowlane Firma Proinwestbud zapewni państwu nadzór budowlany nad realizowanymi w woj. śląskim (w szczególności w takich miastach jak Katowice czy Chorzów) pracami budowlanymi w formie kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Dodatkowym zabezpieczeniem interesów inwestora budowlanego jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem jest niezależny nadzór nad kierownikiem budowy oraz budowlańcami.

Kierownik budowy

Podejmujemy się zleceń na prowadzenie procesu budowy w formie kierownika budowy na terenie woj. śląskiego. Do fundamentalnych obowiązków kierownika budowy zalicza się:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zbieżny z projektem i pozwoleniem na budowę a także przepisami prawa,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru dokonanych prac ulegających zakryciu albo zanikających a także zapewnienie dokonania obligowanych przepisami bądź określonych w umowie prób oraz sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych oraz kanałów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru stosownym wpisem do dziennika budowy jak również partycypowanie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wykonujemy czynności wynikające z zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na Śląsku. Obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego są:

 • reprezentacja inwestora przez odbywanie inspekcji zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z planem, pozwoleniem na budowę i przepisami,
 • analizowanie jakości przeprowadzanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • weryfikowanie i odbiór robót budowlanych podlegających zakryciu, udział w próbach oraz odbiorach instalacji urządzeń oraz przygotowanie i uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i przekazywanie ich do eksploatacji,
 • potwierdzanie rzeczywiście przeprowadzonych robót oraz eliminacja nieprawidłowości, a ponadto – na życzenie inwestora – kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • inspektor nadzoru ma uprawnienia do wydawania kierownikowi budowy lub robót poleceń dotyczących: eliminacji nieprawidłowości bądź zagrożeń, dokonania prób lub badań a także przedstawienia ekspertyz dotyczących odbywanych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do użytkowania w budownictwie wyrobów budowlanych a także urządzeń technicznych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Kierownik budowy a inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zasadniczą różnicą między obiema funkcjami jest to, że do zadań kierownika budowy należy bieżąca koordynacja prac budowlanych i zarządzanie budową. Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą, która sprawuje funkcje kontrolne nad kierownikiem budowy, a zatem nad całą ekipą budowlaną. Ze względu na konflikt interesów między oboma specjalistami niemożliwe jest pełnienie obu funkcji przez jedną i tą samą osobę.

 • Czy warto zatrudnić niezależnego kierownika budowy?

  Zasadniczo kierownik budowy nie ma obowiązku działania w interesie inwestora, szczególnie w przypadku kiedy jest pracownikiem firmy budowlanej realizującej zlecenie. Korzyścią z zatrudnienia niezależnego kierownika budowy jest właśnie fakt, że nie podlega on służbowo firmie budowlanej. Odpowiada on bezpośrednio przed inwestorem.

 • Kiedy potrzebny jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

  Wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jedynie w przypadku realizacji inwestycji budowlanej o wysokim stopniu złożoności lub przy trudnych warunkach glebowych, a także gdy zażąda tego organ wydający pozwolenie na budowę. Poza tymi przypadkami jest to dla inwestora dobrowolne. Jednak nawet wówczas jest to korzystne dla inwestora, gdyż inspektor nadzoru inwestorskiego działa niezależnie od ekipy budowlanej i kierownika budowy, a także posiada nad nimi uprawnienia kontrolne.