Przeglądy techniczne obiektów budowlanych na Śląsku

Firma Proinwestbud dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz posiadanym uprawnieniom budowlanym zrealizuje dla Państwa półroczny, roczny jak i pięcioletni przegląd techniczny obiektu budowlanego na Śląsku (Chorzów, Katowice i inne miejscowości).

przeglady-techniczne-budynkowPrzegląd techniczny obiektu budowlanego przeprowadza się w celu właściwego utrzymania stanu obiektu budowlanego tj. użytkowania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym. Robi się to aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Rodzaje budynków podlegających obowiązkowi przeglądów technicznych

Obowiązkowym przeglądom technicznym podlegają w szczególności:

 • budynki wielkopowierzchniowe
 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • budynki użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, szkoły itp.)
 • biurowce
 • budynki handlowe i usługowe
 • budynki przemysłowe

Dodatkowe wymagania w zakresie wykonywania przeglądów technicznych budynków przewidziane są dla obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 m2.

Rodzaje wykonywanych przeglądów technicznych budynków

Wykonujemy półroczne, roczne oraz pięcioletnie przeglądy techniczne budynków na Śląsku.

Roczny przegląd techniczny budynku

Roczny przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

 • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Półroczny przegląd techniczny budynku

Półroczny przegląd techniczny budynku dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku

Pięcioletni przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
 • estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Kto może wykonywać przeglądy techniczne budynków?

  Przegląd budowlany, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych (dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych), oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

 • Kiedy wymagany jest pierwszy przegląd techniczny budynku?

  Po oddaniu nowego budynku do użytkowania pierwszy przegląd techniczny należy wykonać w ciągu roku. Przy czym w przypadku obowiązku wykonywania półrocznych przeglądów technicznych (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2) terminy ich wykonania są ustalone do 31 maja oraz 30 listopada.

 • Kiedy nadzór budowlany nakazuje wykonanie przeglądu technicznego budynku?

  Nadzór budowlany może zażądać wykonania przeglądu technicznego obiektu, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego lub jego części, który może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.